1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 13, Έτος Α', Αριθ. Φύλλου 13, 25 Μαΐου 1934
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 25 Μαίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες