1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 11, Έτος Α', Αριθ. Φύλλου 11, 5 Απριλίου 1934
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 05 Απρίλίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες