1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 7, Έτος Α', Αριθ. 7, 24 Δεκεμβρίου 1933
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 24 Δεκεμβρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες