1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθέρα σκέψις
  4. 6, Έτος Α', Αριθ. 6, 10 Δεκεμβρίου 1933
  5. Δεκαπενθήμερος Εφημερίς
  6. 10 Δεκεμβρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες