1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Το Θηρίο
  4. 2, Αριθ. 2, Νοέμβριος 1925
  5. Εφημερίς κυκλοφορούσα καθ' όλην την Ελλάδα
  6. Νοέμβριος 1925
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες