1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Το Θηρίο
  4. 5, Αριθ. 5, 20 Φεβρουαρίου 1926
  5. Εφημερίς κυκλοφορούσα καθ' όλην την Ελλάδα
  6. 20 Φεβρουαρίου 1926
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες