1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 371, Έτος 29ον, Αριθ. φύλ. 371, 31 Δ)βρίου 1938
  5. 31 Δεκεμβρίου 1938
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες