1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 130, Έτος 20ον, Αριθ. φύλλου 130, 31 8)βρίου 1931
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 31 Οκτωβρίου 1931
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες