1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 570, Έτος 26, Αριθ. Φύλλου 570, 30 Νοεμβρίου 1958
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 30 Νοεμβρίου 1958
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες