1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 567, Έτος 26, Αριθ. Φύλλου 567, 30 Σεπτεμβρίου 1958
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 30 Σεπτεμβρίου 1958
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες