1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 522, Έτος 24, Αριθ. Φύλλου 522, 30 Ιουλίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 30 Ιουλίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες