1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 498, Έτος 23, Αριθ. Φύλλου 498, 30 Απριλίου 1955
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 30 Απρίλίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες