1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 489, Έτος 22, Αριθ. Φύλλου 489, 7 Νοεμβρίου 1954
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 07 Νοεμβρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες