1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 487, Έτος 22, Αριθ. Φύλλου 487, 30 Σεπτεμβρίου 1954
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 30 Σεπτεμβρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες