1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 472, Έτος 21, Αριθ. Φύλλου 47[2], 31 Δεκεμβρίου 1953
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 31 Δεκεμβρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες