1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 470, Έτος 21, Αριθ. Φύλλου 470, 30 Νοεμβρίου 1953
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 31 Νοεμβρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες