1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 468, Έτος 21, Αριθ. Φύλλου 468, 19 Οκτωβρίου 1953
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 19 Οκτωβρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες