1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 446, Περίοδος Β', Έτος 20, Αριθ. Φύλλου 446, 31 Αυγούστου 1952
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 31 Αυγούστου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες