1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 443, Περίοδος Β', Έτος 20, Αριθ. Φύλλου 443, 20 Ιουλίου 1952
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 20 Ιουλίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες