1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 430, Περίοδος Β', Έτος 19, Αριθ. Φύλλου 430, 1[8] Νοεμβρίου 1951
  5. Ανεξάρτητον τοπικόν Όργανον Εθνικών αρχών 15θήμερον
  6. 18 Νοεμβρίου 1951
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες