1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 424, Περίοδος Β', Έτος 19, Αριθ. Φύλλου 424, 6 Αυγούστου 1951, Υπάρχει φύλλο με ίδιο αριθμό και διαφορετική ημερομηνία
  5. Ανεξάρτητον τοπικόν Όργανον Εθνικών αρχών 15θήμερον
  6. 06 Αυγούστου 1951
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες