1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 409, Περίοδος Β', Έτος 18, Αριθ. Φύλλου 409, 30 Νοεμβρίου 1950
  5. Ανεξάρτητον τοπικόν Όργανον Εθνικών αρχών 15θήμερον
  6. 30 Νοεμβρίου 1950
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες