1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 259, Έτος 11ον, Αριθ. 259, 14 Σεπτεμβρίου 1940
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 14 Σεπτεμβρίου 1940
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες