1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 257, Έτος 11ον, Αριθ. 257, 30 Ιουλίου 1940
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 30 Ιουλίου 1940
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες