1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 251, Έτος 11ον, Αριθ. 251, 14 Απριλίου 1940
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 14 Απρίλίου 1940
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες