1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 243, Έτος 11ον, Αριθ. 243, 6 Δεκεμβρίου 1939
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 06 Δεκεμβρίου 1939
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες