1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 227, Έτος 10ον, Αριθ. 227, 18 Μαρτίου 1939
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 18 Μαρτίου 1939
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες