1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 213, Έτος 9ον, Αριθ. 213, 26 Ιουλίου 1938
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 26 Ιουλίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες