1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 211, Έτος 9ον, Αριθ. 211, 28 Ιουνίου 1938
  5. Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω
  6. 28 Ιουνίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες