1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 59, Έτος Γ', Αριθ. φύλλου 59, 9 Δ/βρίου 1939
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 09 Δεκεμβρίου 1939
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες