1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 532, Έτος ΙΕ', Αριθ. 532, 30 Σεπτεμβρίου 1931
  5. 30 Σεπτεμβρίου 1931
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες