1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Γεωργική πρόοδος
  4. 13, Έτος 2ον, Αριθ. 13, Μην Φεβρουάριος
  5. Φεβρουάριος 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες