1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθερόφρων
  4. 8, Έτος Α', Αριθ. 8, 22 Ιουλίου 1923
  5. Πολιτική Εφημερίς Ελευθεροφρόνων Αρχών
  6. 22 Ιουλίου 1923
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες