1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθερόφρων
  4. 7, Έτος Α', Αριθ. 7, [15 Ιουλίου 1923]
  5. Πολιτική Εφημερίς Ελευθεροφρόνων Αρχών
  6. 15 Ιουλίου 1923
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες