1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθερόφρων
  4. 6, Έτος Α', Αριθ. 6, 8 Ιουλίου 1923
  5. Πολιτική Εφημερίς Ελευθεροφρόνων Αρχών
  6. 08 Ιουλίου 1923
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες