1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ελευθερόφρων
  4. 5, Έτος Α', Αριθ. 5, 1 Ιουλίου 1923
  5. Πολιτική Εφημερίς Ελευθεροφρόνων Αρχών
  6. 01 Ιουλίου 1923
  7. 5 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες