1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 114, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλλου 114, 27 Ιουλίου 1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 27 Ιουλίου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες