1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 17, Έτος Α', Αριθ. 15, 15 Φεβρουαρίου 1935
  5. Δεκαπενθήμερος έμμετρος σατυρική εφημερίς
  6. 15 Φεβρουαρίου 1935
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες