1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 16, Έτος Α', Αριθ. 15, 30 Δεκεμβρίου 1934
  5. Δεκαπενθήμερος έμμετρος σατυρική εφημερίς
  6. 30 Δεκεμβρίου 1934
  7. 1 σελίδα
  8. Τοπικές εφημερίδες