1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 15, Έτος Α', Αριθ. 15, 30 Νοεμβρίου 1934
  5. Δεκαπενθήμερος έμμετρος σατυρική εφημερίς
  6. 30 Νοεμβρίου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες