1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 23, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 23 - 10 Νοεμβρίου 1975
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Πρώτη στους αγώνες, πρώτη και στην κυκλοφορία
  7. 10 Νοεμβρίου 1975
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες