1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κρότος
  4. 10, Έτος 1ο, Αριθ. φύλλου 10, 30 Αυγούστου 1934
  5. Έμμετρος σατυρική εφημερίς
  6. 30 Αυγούστου 1934
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες