1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 17, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 17 - 13 Σεπτεμβρίου 1975
  5. 15θήμερον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Πρώτη στους αγώνες, πρώτη και στην κυκλοφορία
  7. 13 Σεπτεμβρίου 1975
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες