1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μαθητική ζωή
  4. 8, Έτος Α', Αριθ. 8, 22 Μαρτίου 1930
  5. Δεκαπενθήμερος μαθητική εφημερίς
  6. 22 Μαρτίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες