1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πατρίς
  4. 24, Έτος Α', Αριθμός φύλλου 24, 20 Απριλίου 1957
  5. Ημερήσια ανεξάρτητος εφημερίς της Ευβοίας
  6. 20 Απρίλίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες