1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πατρίς
  4. 22, Έτος Α', Αριθμός φύλλου 22, 18 Απριλίου 1957
  5. Ημερήσια ανεξάρτητος εφημερίς της Ευβοίας
  6. 18 Απρίλίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες