1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πατρίς
  4. 15, Έτος Α', Αριθμός φύλλου 15, 10 Απριλίου 1957
  5. Ημερήσια ανεξάρτητος εφημερίς της Ευβοίας
  6. 10 Απρίλίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες