1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 188, Περίοδος Γ' - Έτος 26ον - Αριθμός φύλλου 188 - 29 Αυγούστου 1979
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 29 Αυγούστου 1979
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες