1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 184, Περίοδος Γ' - Έτος 26ον - Αριθμός φύλλου 184 - 4 Ιουλίου 1979
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 04 Ιουλίου 1979
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες