1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 132, Περίοδος Γ' - Έτος 25ον - Αριθμός φύλλου 132 - 5 Απριλίου 1978
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 05 Απρίλίου 1978
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες